Po uplynutí nájomnej doby je nájomca povinný vozidlo vrátiť natankované a umyté tak, ako to káže nájomný poriadok.

 1. Vozidlo môže byť prenajaté:

  a) Podnikateľom na základe preukázania existencie výpisom z príslušného obchodného registra, nie starším ako 3 mesiace, resp. právoplatným osvedčením o živnostenskom oprávnení alebo koncesnou listinou a preukázania, že osoby, ktorým bude vozidlo zverené splňajú podmienky bodu 1 písm.b) tohto nájomného poriadku,

  b)Fyzickým osobám vlastniacim vodičský preukaz príslušnej skupiny minimálne 24 mesiacov, na základe totožnosti platným občianskym preukazom a platným vodičským preukazom.

 2. Nájomca je povinný prenajaté vozidlo užívať výlučne na účel primeraný jeho povahe a určeniu a je povinný kedykoľvek umožniť Prenajímateĺovi prístup k nemu za účelom kontroly správnosti užívania.

 3. Ak sa zmluvné strany písomne v tejto zmluve nedohodnú inak, Nájomca nesmie prenechať prenajaté vozidlo do užívania tretej osobe.
 4. Nájomné za užívanie vozidla sa určuje dohodou podľa sadzieb v cenníku Prenajímateľa premietnutých do čl. IV tejto Zmluvy. Denná sadzba nájomného je účtovaná za každých aj začatých 24 hodín. Opravy a údržby vozidla robí výlučne Prenajímateľ.
 5. Nájomné je splatné pri skončení nájmu. Doba nájmu nesmie presiahnuť 1 mesiac, ak sa zmluvné strany v tejto zmluve písomne nedohodnú inak. Pred odovzadaním vozidla do nájmu je Prenajímateľ oprávnený požadovať od Nájomcu zaplatenie zálohy a to vo výške 166 Eur pokiaľ je prenajaté vozidlo triedy malej alebo strednej a 330 Eur pokiaľ je prenajaté vozidlo akejkoľvek inej vyššej triedy.
 6. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Nájomca je povinný náhradné vozidlo vrátiť Prenajímateľovi najneskôr v deň, ktorý si Prenajímateľ a Nájomca dohodli ako predpokladaný deň vrátenia vrátenia náhradného vozidla.Nájomca je povinný informovať Prenajímateľa z akého dôvodu nemôže vrátiťvozidlo v predpokladaný deň vrátenia. So súhlasom Prenajímateľa je možné predpokladaný deň vrátenia predĺžiť. Súhlasom Prenajímateľa je zaslanie sms správy na číslo Nájomcu o tom že Prenajímateľ súhlasí s predĺžením predpokladaného dňa vrátenia a uvedenie nového predpokladaného dňa vrátenia.V prípade porušenia povinnosti uvedenej v druhej vete tohto bodu Nájomcom je Prenajímateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty, mino riadneho nájomného, vo výške polovice denného nájomného za obdobie až do vrátenia vozidla.
 7. Nájomca – poškodený je povinný náhradné vozidlo vrátiť Prenajímateľovi najneskôr v deň vyhotovenia faktúry za opravu jeho poškodeného vozidla alebo na výzvu Prenajímateľa aj pred týmto dňom ak tieto dni (deň vyhotovenia faktúry za opravu poškodeného vozidla resp.deň výzvy) nastanú skôr ako predpokladaný deň vrátenia náhradného vozidla. Za výzvu Prenajímateľa sa považuje zaslanie sms správy na mobilné číslo Nájomcu uvedené v záhlaví. V prípade porušenia tejto povinnosti uvedenej v prvej vete tohto Nájomcom je Prenajímateľ oprávnený od Nájomcu požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty, mimo riadneho nájomného, vo výške polovice denného nájomného za obdobie až dovrátenia vozidla.
 8. Nájomca je povinný ku dňu podpisu tejto Zmluvy predložiť Prenajímateľovi fotokópiu záznamu o nehode resp. policajnej správy o nehode. Nájomca je povinný ku dňu skončeniu nájmu odovzdať Prenajímateľovi zákazkový list týkajúci sa opravy jeho poškodeného vozidla a faktúru za opravu jeho poškodeného vozidla, ak nejde o totálnu škodu. V prípade , že škoda na vozidle Nájomcu bude príslušnou poisťovňou likvidovaná ako totálna je Nájomca povinný predložiť Prenajímateľovi ku dňu skončenia nájmu iba fotokópiu oznámenia opoistnom plnení. Povinnosť doložiť listiny uvedené v tomto bode sa považuje za splnenú aj v prípade že Nájomca ich zašle ku dňu skončenia nájmu na e-mailovú adresu Prenajímateľauvedenú v záhlaví. V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti Nájomcom v tomto bode je Prenajímateľ oprávnený od Nájomcu požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50 Eur.
 9. Nájomca je povinný poskytnúť Prenajímateľovi maximálnu možnú súčinnosť na zabezpečenie dokumentov uvedených v bode 8 Nájomného poriadku ako aj iných dokumentov predovšetkým záznamov o obhliadke  jeho poškodeného vozidla, objednávkových a dodacích listov k náhradným dielom na vozidlo Nájomcu.
 10. V prípade omeškania s platením  nájomného je Prenajímateľ oprávnený požadovť od Nájomcu úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
 11. Každú jazdu do zahraničia je Nájomca oprávnený vykonať len na základe písomného súhlasu Prenajímateľa.
 12. Nájomca je povinný udržať vozidlo v stave, v akom ho prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.
 13. Prenajímateľ je oprávnený požadovať od Nájomcu zmluvnú pokutu za stratu dokladov k predmetu nájmu vo výške 50 Eur za každý doklad ako aj zmluvnú pokutu za stratu kľúčov k predmetu nájmu vo výške 250 Eur.
 14. Vozidlo sa prenajíma a vracia s plnou nádržou PHM, ak nie je dohodnuté inak. Inak je Nájomca povinný uhradiť Prenajímateľovi rozdiel v množstve PHM, zistený pri odovzdaní vozidla a to vo výške 2 Eur za každý chýbajúci liter PHM.
 15. Každú dopravnú nehodu a odcudzenie je Nájomca povinný oznámiť najbližšiemu oddeleniu PZ SK, vyžiadať si kópiu protokolu a súčastne ju Prenajímatľovi do 24 hodín. V opačnom prípade Nájomca zodpovedá za škodu , ktorú porušením tejto povinnosti spôsobil Prenajímateľovi.
 16. Každú poistnú udalosť, škodovú udalosť a poškodenie je Nájomca povinný oznámiť 24 hodín prenajímateľovi. Nájomca je povinný spísať Záznam o dopravnej nehode, ktorý prevzal pri prevzatí vozidla v prípade škodovej udalosti s ďalším účastníkom. V opačnom prípade Nájomca zodpovedá za škodu ktorú porušením tejto povinnosti spôsobil Prenajímateľovi.
 17. Každú chybu na vozidle a príslušenstve je Nájomca povinný bez omeškania oznámiť Prenajímateľovi pokiaľ je to možné pristaviť vozidlo Prenajímateľovi na odstránenie chyby. Nájomca je oprávnený chyby na vozidle sám odstrániť len v prípade, že sa na tom zmluvné strany dohodnú. Pri porušení povinnosti podľa 1. vety tohto bodu je Nájomca povinný nahradiť Prenajímateľovi škodu, ktorá mu tým vznikla a platiť dohodnuté nájomné v plnej výške aj v prípade, že chyby na vozidle bránili jeho riadnemu užívaniu. Nájomca nemá nárok na úhradu nákladov vynaložených na odstránenie vzniknutej chyby.
 18. Vozidlo uvedené v čl. 1 tejto Zmluvy je zákonne a havarijné poistené. Dohodnutá spoluúčasť je stanovená podľa aktuálnej poistnej zmluvy havarijného poistenia.
 19. Nájomca sa zaväzuje v prípade vzniknutej škody ktorú zapríčinil na vozidle uhradiť finančný rozdiel vzniknutý medzi skutočnou škodou a zmluvným škodovým plnením poisťovne.
 20. Poistenie vozidla sa nevzťahuje na prípady keď:

  a)  Nájomca odovzdá vozidlo inej osobe než je uvedená v zmluve,

  b)  škodu zavinil Nájomca v dôsledku porušenia zákazu používania alkoholických nápojov a iných omamných látok, liekov alebo zákazu vedenia vozidla ak jeho schopnosť vnímania je aj inak znížená,

  c)  škoda vznikla nedodržaním technických podmienok prevádzky a údržby vozidla daných výrobcom,

  d) sú poškodené pneumatiky a disky kolies.

  V týchto prípadoch je Nájomca povinný škodu nahradiť prenajímateľovi v plnej výške (mimo dohodnutej spoluúčasti).

 21. Pre prípad odcudzenia vozidla aj s OEI, /osvedčením o evidencii vozidla/ spínačmi imobilizéra neznámym páchateľom Nájomca vyhlasuje, že preberá ručenie za náhradu škody, ktorá tým Prenajímateľovi vznikne a to až do výšky trhovej ceny vozidla s príslušenstvom. V prípade, že túto Zmluvu uzatvára právnická osoba ako Nájomca, vyhlásenia podľa prvej vety tohto bodu robí jej štatutárny orgán, ktorý preberá ručenie za náhradu škody v tomto bode uvedenej.
 22. V prípade vzniku škody na vozidle v dôsledku dopravnej nehody zavinenej Nájomcom, je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške polovice denného nájmu za dobu do sprevádzkovania vozidla.
 23. V prípade porušenia plomby tachometra je prenajímateľ oprávnený požadoveť od Nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 500 Eur.
 24. Nájomca je povinný vrátiť vozidlo v stave v akom ho prevzal s prihliadnutím k obvyklému opotrebeniu a čisté. V opačnom prípade je povinný nahradiť Prenajímateľovi všetky škody a zaplatiť poplatok za očistenie vozidla v rozsahu znečistenia vozidla najmenej však vo výške 20 Eur. To platí aj v prípade , že vzniknuté škody nemohli byť zistené pri odovzdávaní vozidla napr.pre jeho znečistenie resp.pre jeho odovzdanie za tmy.
 25. Nájomný vzťah zaniká:

  a)  uplynutím dohodnutej doby nájmu, ak nebola dohodou strán predĺžená,

  b)  zničením resp.odcudzením vozidla,

  c)  zánikom resp.smrťou Nájomcu,

  d)  odstúpením Prenajímateľa od zmluvy,

  e)  výpoveďou Prenajímateľa z akéhokoľvek dôvodu dňom jej doručenia Nájomníkovi.

 26. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto poriadku nie je nárok Prenajímateľa na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje a to aj vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Nájomca povinný zaplatiť bezodkladne aj vtedy, ak porušenie zmluvnej povinnosti nezavinil.
 27. Vo vozidle je zakázané fajčiť, v prípade porušenia tohto zákazu resp.ak pri preberaní vozidla Prenajímateľ zistí porušenie tohto zákazu je Prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu 300 Eur.

Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka ( najmä § 630 a nasl.) a Občianského zákonníka ( najmä § 663 a nasl.)